جست و جو در پرتال

بسته ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی در بستر امایش سرزمینی


 


حسین متعارفی
 دکترای تخصصی پرستاری
رشته پرستاری
مسئول بسته ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها در بستر آمایش سرزمین


اهم اقدامات انجام شده
1.    تعیین و تشکیل کار گروه بسته ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها در بستر آمایش سرزمین
2.    ابلاغ اعضای کار گروه بسته ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها در بستر آمایش سرزمین
3.    تعیین وظایف هر یک از اعضای گروه
4.    بررسی امکان تدوین کوریکولوم های جدید درزمینه موارد بین رشته ای 
5.    شناسایی و درخواست رشته های جدید
6.    برنامه ریزی در راستای تدوین راهنمای بالینی رشته ها
7.    برنامه ریزی در راستای تدوین طرح پژوهشی برای شناسایی برنامه های آموزشی نیازمند بازنگری
8.    تنظیم و عقد قرار داد برای برگزاری برخی از نیاز های آموزشی جامعه با سازمان نظام پرستاری خوی
9.    اجرای دوره های اموزشی سازمان نظام پرستاری خوی با مشارکت معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی