جست و جو در پرتال

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محورنام و نام خانوادگی : دکتر ژاله باقری
رئیس کارگروه بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور                    
رشته و مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی

آدرس الکترونیک: J_bagheriho@khoyums.ac.ir
                      jalhebageri@yahoo.com                                              

شماره تماس: 36255777-044 داخلی 129


اقدامات صورت گرفته:
1.    معرفی اعضای کارگروه و صدور ابلاغ
2.    اقدام برای شناسایی واولویت بندی برنامه های درسی رشته های مختلف به منظوربازنگری با تشکیل کارگروه بازنگری کوریکولوم آموزشی بارویکرد آموزش پاسخگو و عدالت محور
3.    ایجاد ارتباط بیش از پیش حوزه آموزش دانشگاه با حوزه درمان و بهداشت جهت استفاده بهینه از تمام پتانسیل های دانشکده در ارتقا آموزش پاسخگو و عدالت محور
4.    ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان با توانایی های مختلف علمی با فعال سازی کمیته های علمی، تحقیقاتی و فناوری
5.    تدوین برنامه دانشکده  برای ایجاداطمینان ازپاسخگو بودن آموزش به نیازهای جامعه
6.    ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی توانمندیهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان با فعال سازی حوزه مدیریت دانشجویی فرهنگی
7.    برگزاری کارگاه توانمندسازی مرتبط با نیازسنجی های صورت گرفته (جهت پزشکان و کارکنان شاغل در مراکز آموزشی ،بهداشتی و درمانی و اعضای هیات علمی) با همکاری آموزش مداوم
8.    حضور فراگیران در واحد های مختلف اجتماعی، بهداشتی به منظور توانمند سازی فراگیران به پاسخگویی به نیاز های جامعه
9.     پیگیری راه اندازی رشته های جدید تحصیلی با هدف پاسخگویی به نیاز های منطقه
10.    راه اندازی و تجهیز مرکز مهارتهای بالینی در جهت آموزش وتوانمند سازی دانشجویان
11.    راه اندازی بیمارستان آموزشی امام خمینی(ره) جهت آموزش و توانمند سازی دانشجویان و پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه