جست و جو در پرتال

بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

نام ونام خانوادگی:ثریا زینل پور
رشته تحصیلی : آموزش پرستاری
سطح تحصیلات :کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: عضو هیئت علمی گروه پرستاری
ایمیل: zinalpoor.s@gmail.com
ایمیل آکادمیک:s_Zinalpoor@Khoyums.ac.ir
  • هم اقدامات انجام شده در بسته اعتباربخشی موسسه ای:
1-تشکیل کمیته اصلی وکمیته های فرعی اعتبار بخشی موسسه ای
2-تشکیل منظم جلسات اعتبار بخشی موسسه ای
3-تشکیل کارگاه اعتبار بخشی  موسسه ای در معاونت آموزشی وتحقیقات ودانشجویی فرهنگی
4-تشکیل جلسات کمیته  های فرعی وتعیین اعضای کمیته های فرعی
5-بار گزاری مستندات اعتبار بخشی در سامانه وزارت بهداشت در فواصل زمانی تعیین شده
6-رایزنی وبرگزاری جلسات با مسئولین اعتبار بخشی کلان منطقه 2
7-جمع آوری مستندات در حوزه های هشت گانه اعتبار بخشی بر اساس سنجه های اعتبار بخشی
8-تدوین برنامه استراتژیک ورسالت واهداف معاونت آموزشی وتحقیقات ،دانشجویی فرهنگی ومعاونت توسعه ومنابع انسانی
9-تهیه ونصب تابلوهای راهنما در واحدهای مختلف اداری وآموزشی
 10-تهیه ونصب تابلو های شرح وظایف در واحد های مختلف  معاونت آموزشی تحقیقات دانشجویی فرهنگی