جست و جو در پرتال

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی


بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

1-تشکیل کمیته علمی ارزشیابی دانشجویان
2-تشکیل دفتر پایش و ارزشیابی
3-تدوین شیوه نامه جامع ارزشیابی دانشجو
4-برگزاری  کارگاه توانمند سازی اساتید در زمینه طراحی و استاندارد سازی سوالات 
5--برگزاری  کارگاه توانمند سازی اساتید در زمینه LMS
6-ارائه پیشنهاد در خصوص سامانه طرح و بانک سوالات
7-تدوین جدول ارزیابی آزمونهای لرگزار شده در سطح دانشکده برای گروههای مختلف
8-برگزاری جلسه کمیته امتحانات معاونت آموزشی
9- تهیه نرم افزار آموزشی LMS
10-ارزیابی سوالات به لحاظ دشواری و انطباق با استانداردها