جست و جو در پرتال

بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی


مسئول بسته: دکتر معصومه اکبربگلو
استادیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی خوی