جست و جو در پرتال

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی


مسئول بسته: خانم دکتر حبیبه متین
استادیار و عضو هیئت علمی گروه بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی
اقدامات انجام یافته:
بررسی و استخراج زیر ساخت های لازم و پتانسیل بالقوه برای بین المللی سازی دانشکده
بارگذاری اطلاعات دانشکده در پورتال Education Iran