جست و جو در پرتال

مدیر گروه پرستاری

مدیر گروه پرستاری
 
نام و نام خانوادگی:دکتر حسین متعارفی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: motarefy_h@yahoo.com
تلفن تماس :   36255777 - 044
رسالت و اهداف 
برنامه استراتژیک
رزومه  
 
شرح وظايف مديران گروه:

1.    تدوين برنامه عملياتی در راستای برنامه استراتژيک دانشکده و ارائه گزارش 6 ماه
2.    همکاری در استقرار مديريت فرآيندهای آموزشی دانشکده
3.    نظارت بر روز رسانی محتوای فارسی و انگليسی گروه
4.    هماهنگ ساختن فعاليت های آموزشي و پژوهشی در رشته مربوط
5.    تنظيم برنامه های آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است
6.    نظارت بر نحوها ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه های و سرفصل ها مصوب
7.    اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه
8.    اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهای درسي آنان
9.    بررسي طرح های تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي- پژوهشی دانشكده
10.    اظهارنظر درباره مأموريت های اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشی دانشكده
11.    پيش بيني نيازگروه به استخدام اعضاي هيات علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشکده براي ارجاع به مراجع ذيربط
12.    ارزيابي سالانه كارگروه براي طرح در شوراي آموزشي- پژوهشی
13.    برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه ريزي تفويض كرده است؛
14.    بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سر فصل ها و تجديد نظر در عنوان درس ها از حيث اصلي يا اختياري بودن و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفت های علمي براي پيشنهاد وتصويب در شوراي عالي برنامه ريزي 
15.    تنظيم برنامه اموزش تئوري و عملي
16.    ابلاغ برنامه تنظيمي به هريک از اعضاء گروه
17.    نظارت و کنترل براجراي فعاليت هاي اموزشي ازطريق:
18.    بازديد از مراکز اموزش باليني
19.    ارزيابي 360 درجه اساتيد
20.    جلسه با نمايندگان کلاس