جست و جو در پرتال

اعضای هیأت علمی

مدیر گروه پرستاری
 
نام و نام خانوادگی:دکتر حسین متعارفی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: motarefy_h@yahoo.com
رزومه         طرح درس        لاگ بوک
 
اعضای هیأت علمی گروه پرستاری
نام و نام خانوادگی:دکتر حسین متعارفی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: motarefy_h@yahoo.com
رزومه         طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:دکتر رقیه صدیقی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:sodeify@yahoo.com
رزومه     طرح درس        لاگ بوک
 
 
نام و نام خانوادگی:شهریار سخائی
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی :shahriarsakhai@yahoo.com
رزومه         طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:دکتر زینب حبیب پور
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: z_habibpour@yahoo.com  
رزومه
 
 
نام و نام خانوادگی:لیلا مختاری
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد
پست الکترونیکی:l.mokhtary@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر معصومه اکبربگلو
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد
پست الکترونیکی:m.akbarbegloo@yahoo.com
رزومه
 

 
نام و نام خانوادگی: نبی اکبرنژاد
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری سالمندی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:nabiakbarnajad@yahoo.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی: امین سهیلی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: پرستاری
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:soheili.a1991@gmail.com
رزومه
 
 
نام و نام خانوادگی: شهین علی پور
مرتبه علمی: مربی
رشته: آموزش پرستاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: alipour_sh@khoyums.ac.ir
رزومه طرح درس لاگ بوک


 
مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی
 

نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالله خرمی مارکانی
مرتبه علمی:دانشیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:Khorami.abdolah@gmail.com
رزومه

 

اعضای هیأت علمی گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالله خرمی مارکانی
مرتبه علمی:دانشیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:Khorami.abdolah@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر وحید شجاعی مطلق
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:اموزش پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی :v4sh4m@gmail.com
رزومه
 

نام و نام خانوادگی:تقی اذرسا
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی: پرستاری داخلی جراحی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:t.azarsa@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:معصومه فرض الهی
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:علوم تشریحی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:farzollahim@yahoo.com
رزومه
   
نام و نام خانوادگی:عباس خلیل پور
مرتبه علمی: مربی
رشته تحصیلی: اتاق عمل
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
پست الکترونیکی:Abbas.khalilpur@gmail.com
رزومهمدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی

نام و نام خانوادگی:دکتر اسرافیل عسگری
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:
sasgary@gmail.com
رزومه

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت و بهداشت عمومی  
نام و نام خانوادگی:دکتر بایرام هاشم زاده
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:Bayramh53@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر اسرافیل عسگری
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:sasgary@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر امیر شیخ محمدی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:Asheikh1359@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر رحیم شرفخانی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:اپیدمیولوژی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:r_sharafkhani@yahoo.com

رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر محمد اذرسا
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:باکتری شناسی پزشکی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی :mo.azarsa@yahoo.com
رزومه          طرح درس        لاگ بوک
 
نام : هادی 
نام خانوادگی : یوسفی 
رشته تحصیلی : فیزیولوژی پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (PhD)
ایمیل : Hadi2f006@yahoo.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی: حبیبه متین
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مدرک: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: habibehmatin@gmail.comگروه معارف اسلامی
نام و نام خانوادگی: اسماعیل زینالی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته: معارف اسلامی
پست الکترونیکی: Esmayil.zeynali@yahoo.com
رزومه  طرح درس    لاگ بوک