جست و جو در پرتال

اهداف و رسالت ستاد شاهد

 اهداف:
  1. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.
  2. ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.
  3.  زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصههاي علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.
  4.  تجلیل و تکریم از کارکنان شاهد وایثارگر، بهره مندی از توان و تجربه آنان در حوزه های مختلف و ارائه خدمات و تسهیلات شایسته به جامعه ایثارگری در محدوده قوانین و مقررات موجود.