جست و جو در پرتال

ارکان و تشکیلات ستاد شاهد

ارکان و تشكيلات ستاد شاهد و ایثارگران:
ترکیب اعضای ستاد شاهد و ایثارگران حوزه دانشجویی دانشکده:
 1. رئیس دانشکده )رئیس شورا(.
 2. معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی.
 3. مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده.
 4. مدیرآموزش.
 5. مدیرفرهنگی ودانشجویی.
 6. رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان.
 7. مدیرامور دانشجویان شاهد و ایثارگر (دبیر ستاد(.
 8. معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان.
 9. رئیس اداره آموزش/ آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان
 10. یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی.
 11. دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی.
ترکیب اعضای ستاد شاهد و ایثارگران حوزه کارکنان دانشکده:
 1. رئیس دانشکده )رئیس شورا(
 2. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشکده یا نماینده تام الاختیار ایشان.
 3. معاونین دانشکده.
 4. مشاور رئیس دانشکده در امور شاهد و ایثارگران(دبیر شورا).
 5. مسئول بسیج دانشکده.
 6. کارشناس مسئول حوزه امور شاهد و ایثارگران)در دانشگاههای تیپ یک(.
 7. سه تن از ایثارگران شاغل بعنوان کارشناس با انتخاب مشاور رئیس دانشکده.