جست و جو در پرتال

وظایف ستاد در حوزه دانشجویی

وظایف دفترستاد شاهد وایثارگران دانشکده ( حوزه دانشجویی):
1-اجراي برنامهها، طرحها، آئین نامهها ودستورالعملهاي ارسالی ازستاد مرکزي یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع. 
2- پیگیري و اجراي مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده.
3- تهیه طرح هاي تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد براي تصویب.
 4-راه اندازي و تقویت کانونهاي علمی و فرهنگی ایثار در دانشکده.
5- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده.
6-پیگیري و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامهها و فعالیتهاي مصوب از همه  منابع ممکن.
7-تنظیم تقویم سالیانه برگزاري جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  و ارسال به موقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
 8-اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر براي بهره مندي از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی.
9- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاري حوزههاي مختلف دانشگاه.
10- اجراي طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و یثارگر از طریق برگزاري کلاسهاي تقویتی، گروههاي درسی و ...
 11-اجراي طرح استاد مشاور و برگزاري کارگاههاي آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.
12-توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاورههاي تحصیلی و حمایتهاي آموزشی و پژوهشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان.
13-پیگیري امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاري و هماهنگی با مسؤولان دانشگاه و سایر نهادهاي ذیربط.
14-جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر براي حضور فعال دربرنامههاي علمی، فرهنگی، پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژههاي تحقیقاتی آنان.
15- برگزاري مراسم، جشنوارهها، مسابقات و ... در زمینههاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.
16- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
17-
 همکاري و تعامل مناسب با بنیاد شهید.