جست و جو در پرتال

مهمترین اهداف دفتر ارتباط با صنعت

مهمترین اهداف دفتر ارتباط با صنعت

  • ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه
  • فراهم شدن زمينه مشاركت اعضاي هيأت علمي و كارشناسان فعال و خبره
  • زمينه‌سازي گسترش توليد و توسعه فناوري در كشور و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه
  • نظارت و كنترل پروژه قراردادهاي پژوهشي
  •  همكاري با اساتيد و ساختارهاي پژوهشي در جذب طرحهاي پژوهشي از خارج از دانشگاه
  •  ساماندهي و بهبود كيفيت دوره‌هاي كارآموزي
  •  ارائه خدمات و پشتيباني پژوهش و فناوري
 افزايش كمي و كيفي قراردادهاي پژوهشي از طريق ساختارهاي موجود نظير هسته‌ها، گروه‌ها و مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده‌ها و مشاركتهاي حقوقي در كليه زمينه‌هايي كه دانشگاه در آنها مزيت بالقوه و بالفعل دارد.