جست و جو در پرتال

نحوه تعیین و تائید طرح های تحقیقاتی و یا آموزشی(دفتر ارتباط با صنعت)

نحوه تعیین و تائید طرح های تحقیقاتی و یا آموزشی

 ماده 1- فقط دانشگاه می تواند با صنعت و دستگاههای اجرایی در خصوص برنامه های آموزشی و یا تحقیقاتی قرارداد منعقد کند.
ماده 2- عناوین و برنامه های معرفی شده به دانشگاه و یا دفتر ارتباط با صنعت از سوی دستگاه اجرایی و یا صنعت پس از بررسی اولیه به دانشکده ها ، گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی برای تعیین مجری وپیشنهاد پروژه اولیه ارجاع می گردد. در صورت تاثیر شورای پژوهشی و یا آموزشی بر اجرای برنامه پژوهشی و یا آموزشی نسبت به مراحل بعد و عقد قرارداد اقدام خواهد شد.
ماده 3- در مواردی که دستگاه اجرایی یا صنعت ، با مجری یا مجریان توافق اولیه نموده و یا اعضای هیات علمی پیشنهادات خود را ارائه و دستگاههای اجرایی و یا صنعت آن را انتخاب می نماید، پیشنهاد مورد نظر که ابتدا توسط مجری تکمیل می گردد، از طریق دانشکده به معاوت پژوهشی منعکس و سپس به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت بررسی های لازم و در صورت لزوم طرح در کمیته پژوهشی ارائه می گردد. در صورت تصویب مراحل انعقاد قرارداد انجام می گردد.
ماده 4- مجری طرح تحقیقاتی باید عضو هیات علمی دانشگاه بوده و حداقل 5 سال سابقه کاری داشته باشد و یا این که مجری مورد تائید شورای پژوهشی دانشگاه باشد.
ماده 5 امور حقوقی دانشگاه بر مفاد قراردادهای منعقده بین صنعت و دستگاههای اجرایی با دانشگاه نظارت داشته و در صورت تائید قابل انجام است.
ماده 6- کلیه طرح هایی که کارفرما تمایل به همکاری با مجری منتخب خود در دانشگاه را داشته باشد ، از طریق عقد قرارداد با دانشگاه امکان پذیر است و در قرارداد مذکور نام مجری منتخب کارفرما ذکر می گردد.
ماده 7- انعقاد هر گونه قرارداد آموزشی و پژوهشی با صنایع و دستگاههای اجرایی که مستقیما" توسط هیئت علمی صورت می گید تخلف محسوب می شود و تابع مقررات مربوطه است.
ماده 8- دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه موظف است هماهنگی های لازم را جهت انجام طرح های پژوهشی در غالب پایان نامه های دانشجویی انجام دهد.