جست و جو در پرتال

تنظیم قراردادها(دفتر ارتباط با صنعت)

تنظیم قراردادها:

 ماده 1- در تنظیم قرارداد فی ما بین دانشگاه و کارفرما مصالح و منافع دانشگاه، رعایت قوانین و بخش نامه ها، جبران خسارت تعهدات کارفرما و مجری، مدت قرارداد، موضوعات قرارداد، کسورات قانونی، پیش بینی حل اختلاف و نکات حقوقی دیگر باید رعایت گردد.
ماده 2- فرم قرارداد ها توسط دفتر ارتباط با صنعت و کارفرما بطور مشترک تهیه و در صورت تائید امورحقوقی دانشگاه ، قابل انعقاد خواهد بود .مرجع تائید مفاد قرارداد امور حقوقی دانشگاه است.
ماده 3- قرارداد باید به امضاء رئیس صنعت و یا دستگاه اجرایی از یک طرف ورئیس دانشگاه از طرف دیگر و یا نماینده تام الاختیار آنها برسد.
ماده 4 دانشگاه با مجریان طرح در دانشگاه قرارداد دیگری منعقد می گردد که در آن وظایف مجری ، نحوه پرداخت حق الزحمه و موارد دیگر بیان شده است.