جست و جو در پرتال

هزینه ها و پرداخت ها

 
هزینه ها و پرداخت ها

 ماده 1- مبالغ کلیه قراردادهای پژوهشی و آموزشی که با صنعت و یا دستگاه اجرایی منعقد می گردد به یکی از حساب های درآمدی دانشگاه واریز می گردد.
ماده 2- معادل 20 تا 30 درصد هزینه های پرسنلی طرح های آموزشی ویا تحقیقاتی قراردادهای منعقده به عنوان هزینه های بالا سری کسر و مابقی پس ازکسر کسورات قانونی به مجری طرح بر طبق قرارداد منعقده بین دو طرف پرداخت می گردد.
ماده 3- در قراردادهایی که هزینه های طرح در چند مرحله به حساب دانشگاه واریز می گردد دانشگاه موظف است در هر مرحله حق بالاسری خود را برداشت و مابقی را به مجری طرح پرداخت نماید.
ماده 4- بررسی اسناد مالی طرح توسط امور مالی معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می گیرد.
ماده 5- دانشگاه موظف است هزینه های بالاسری را در جهت تقویت برنامه های دفتر ارتباط با صنعت و پشتیبانی ازآن اختصاص دهد.
ماده 6- مسئولین دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه موظفند تعرفه کلیه آزمایشات و استفاده از وسایل و تجهیزات را تعیین نمایند بطوری که بالاتر از تعرفه مراکز مشابه نباشد و سپس به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارائه دهند.
ماده 7- تجهیزات اموالی پس از اجرای طرح جزء اموال دانشکده محسوب و در گروه آموزشی مجری طرح و یا دانشکده باقی می ماند.
ماده 8- دفتر ارتباط با صنعت ناظر بر استفاده از امکانات، وسایل و تجهیزات خواهد بود. به هر حال مسئولیت استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات بر عهده مجری طرح است. هزینه تعمیر و صدمات وارده به وسایل و امکانات به عهده مجری است.