جست و جو در پرتال

اعضای هیأت علمی گروه پرستاری

اعضای هیأت علمی گروه پرستاری
نام و نام خانوادگی:دکتر حسین متعارفی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: motarefy_h@yahoo.com
رزومه        طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:دکتر رقیه صدیفی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:sodeify@yahoo.com
 رزومه  طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:شهریار سخائی
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی :shahriarsakhai@yahoo.com
رزومه        طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:زینب حبیب پور
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: z_habibpour@yahoo.com  
رزومه        طرح درس        لاگ بوک
 
 
نام و نام خانوادگی: امین سهیلی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: پرستاری
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:soheili.a1991@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:لیلا مختاری
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد
پست الکترونیکی:l.mokhtary@gmail.com
رزومه        طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی: شهین علی پور
مرتبه علمی: مربی
رشته: آموزش پرستاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: alipour_sh@khoyums.ac.ir
رزومه طرح درس لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:معصومه اکبربگلو
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد
پست الکترونیکی:m.akbarbegloo@yahoo.com
رزومه       طرح درس        لاگ بوک
   
نام و نام خانوادگی: نبی اکبرنژاد
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری سالمندی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:nabiakbarnajad@yahoo.com
رزومه