جست و جو در پرتال

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی
 

نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالله خرمی مارکانی
مرتبه علمی:دانشیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:Khorami.abdolah@gmail.com
تلفن تماس :   36252555 - 044
رزومه
 

شرح وظايف مديران گروه:

 1. تدوين برنامه عملياتی در راستای برنامه استراتژيک دانشکده و ارائه گزارش 6 ماه
 2. همکاری در استقرار مديريت فرآيندهای آموزشی دانشکده
 3. نظارت بر روز رسانی محتوای فارسی و انگليسی گروه
 4.     هماهنگ ساختن فعاليت های آموزشي و پژوهشی در رشته مربوط
 5.    تنظيم برنامه های آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است
 6.  نظارت بر نحوها ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه های و سرفصل ها مصوب
 7.    اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه
 8. اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهای درسي آنان
 9.     بررسي طرح های تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي- پژوهشی دانشكده
 10.     اظهارنظر درباره مأموريت های اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشی دانشكده
 11.     پيش بيني نيازگروه به استخدام اعضاي هيات علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشکده براي ارجاع به مراجع ذيربط
 12.  ارزيابي سالانه كارگروه براي طرح در شوراي آموزشي- پژوهشی
 13. برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه ريزي تفويض كرده است؛
 14.     بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سر فصل ها و تجديد نظر در عنوان درس ها از حيث اصلي يا اختياري بودن و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفت های علمي براي پيشنهاد وتصويب در شوراي عالي برنامه ريزي 
 15.    تنظيم برنامه اموزش تئوري و عملي
 16.    ابلاغ برنامه تنظيمي به هريک از اعضاء گروه
 17.    نظارت و کنترل براجراي فعاليت هاي اموزشي ازطريق:
 18.    بازديد از مراکز اموزش باليني
 •  ارزيابي 360 درجه اساتيد
 • جلسه با نمايندگان کلاس