جست و جو در پرتال

  • تاریخچه و معرفی گروه

  • با آغاز به کار دانشکده پرستاری و بهداشت خوی از سال 1371، رشته بهداشت محیط در مقطع کاردانی نیز رسما فعالیت خود را آغاز کرد و زیر نظر گروه پرستاری نزدیک به 20 دوره دانش آموخته تا سال 93 در مقطع کاردانی بهداشت محیط فارغ التحصیل کرد. گروه مهندسی بهداشت محيط از سال 1392 با پذيرش دانشجو در رشته کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محيط آغاز به کار نمود. لازم به ذکر است که پذيرش دانشجو در مقطع کاردانی نيز از سال 1393 به بعد حذف شده است.  از مهر سال 1396 با همت و تلاش همکاران دانشکده پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی نیز به گروه بهداشت محیط اضافه گردید و گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی تشکیل گردید. در حال حاضر اين گروه دارای 6 استاديار می باشد که خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای برای دانشجويان مقاطع کارشناسی پيوسته را ارائه می نمايند.
  • طول دوره کارشناسی پيوسته مهندسی بهداشت محيط و بهداشت عمومی بطور معمول 8 نيمسال تحصيلی معادل 4 سال برنامه ريزی شده است که در شرايط خاص تا 6 سال نيز قابل تمديد می باشد.