جست و جو در پرتال

بیانیه رسالت(Mission) 

 • گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در صدد است با استفاده از آخرین یافته های علمی و انجام پژوهش در حیطه علوم پزشکی و بهداشت و با تکیه بر ارزشهایی نظیر تکریم و احترام ارباب رجوع، حفظ شئونات و ارزشهای اسلامی در محیط کار، قانونمداری، مشارکت جویی و کیفیت محوری و همچنین با استفاده از روشهای نوین و کارآمد تدریس ضمن ارتقاء توانمندی اعضاء هیئت علمی و کارکنان با تربیت نیروی انسانی کارآمد و تولید علم، در اعتلاء علوم بهداشتی و به تبع آن ارتقاء سطح سلامت جامعه سهم قابل توجهی ایفاء نماید. مشتریان ما دانشجویان،‌ اعضاء هیئت علمی و محققین، نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امر سلامت جامعه و مردم هستند.
 • تعریف رشته بهداشت عمومی: بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانشجویان آن در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانشجویان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم و مهارت و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.
 • رسالت رشته بهداشت عمومی:  آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی، و راه کارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.
 
 

 دور نما (Vission) 

 • گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با تربیت نیروی انسانی کارآمد، گسترش و تعمیق پژوهش در حیطه علوم  بهداشتی در صدد است مرزهای دانش را درنوردیده و در ارتقاء سلامت جامعه خویش سرآمد دانشکده های هم سطح خود در کشور و کسب جایگاه ممتاز ملی در شمالغرب کشور و جایگاه بین المللی در بین کشورهای منطقه و مایه افتخار و سربلندی ملت خویش شود. و در زمینه تربیت نیروی انسانی و تولید دانش تخصصی مورد نیاز جهت بهره مندی مطلوب  از محیط زیست با تاکید بر کاهش  و مدیریت مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی گام بردارد. این امر مهم با جذب نیروی انسانی توانمند، آموزش مستمر و انجام تحقیقات کاربردی محقق خواهد شد.
 

اهداف گروه

 • مشارکت در بهبود نظام بهداشتی و درمانی کشور
 • ارتقاء دانش بهداشتی کشور
 • تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه علوم بهداشتی
 • افزایش بهره وری نظام اجرائی دانشکده
 • هدف از راه اندازی اين مقطع، تربيت دانش آموختگانی است که مهارت لازم در زمينه انجام وظايف شغلی يک کارشناس بهداشت محيط و عمومی، شامل موارد زير را داشته باشند:
  • ارتقاء سطح بهداشت جامعه
  • شناسايی عمليات و فرايندهای مؤثر در بهسازی محيط
  • شناخت و بکارگيری تجهيزات سنجش و اندازه گيری آلاينده ها و نيز کنترل آلودگی
  • آشنايی با روش های ارزشيابی، پايش و مديريت بهداشت محيط و محيط زيست
  • شناخت قوانين، استانداردها و برنامه های کنترل آلودگی
 • با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد آشنا باشند.
 • در چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.
 • از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح جامعه آگاهی داشته باشند.
 
 

ماموریت

 • ماموریت گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی تربیت دانش آموختگانی با بالاترین کیفیت علمی و عملی ممکن و تولید علم از راه تحقیق، توسعه و فعالیتهای پژوهشی و نیز ارائه خدمات به جامعه، کشور و متخصصین بهداشت محیط وبهداشت عمومی در راستای اهداف فوق الذکر است.