جست و جو در پرتال

فعالیت های آموزشی گروه

تربیت دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط
تربیت دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی
عضویت در شوراهای آموزشی و پژوهشي دانشکده
مدیریت مرکز توسعه  آموزش

 زمينه هاي فعالیت های آموزشی:

آب، فاضلاب، میکروبیولوژی، مواد زائد جامد، بهداشت مواد غذایی، آلودگی صوتی، بهداشت مسکن و آلودگی هوا.

برای اطلاع از فعالیت های آموزشی به رزومه اعضای هیات علمی مراجعه شود.