جست و جو در پرتال

اعضای هیأت علمی اتاق عمل و فوریت های پزشکی

اعضای هیأت علمی گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالله خرمی مارکانی
مرتبه علمی:دانشیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:Khorami.abdolah@gmail.com
رزومه         طرح درس        لاگ بوک
 

نام و نام خانوادگی:تقی اذرسا
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی: پرستاری داخلی جراحی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:t.azarsa@gmail.com
رزومه          طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:معصومه فرض الهی
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:علوم تشریحی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:farzollahim@yahoo.com
رزومه      طرح درس        لاگ بوک
  
نام و نام خانوادگی:مجید پور عبدالله
مرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پرستاری داخلی جراحی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:poorabdolahm@yahoo.com
رزومه          طرح درس        لاگ بوک
 
 
نام و نام خانوادگی:دکتر وحید شجاعی مطلق
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:اموزش پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی :v4sh4m@gmail.com
رزومه          طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:عباس خلیل پور
مرتبه علمی: مربی
رشته تحصیلی: اتاق عمل
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
پست الکترونیکی:Abbas.khalilpur@gmail.com
رزومه