جست و جو در پرتال

تاریخچه و معرفی گروه پرستاری

با آغاز به کار دانشکده پرستاری و بهداشت خوی از سال 1371، رشته پرستاری نیز رسما فعالیت خود را آغاز کرد و  نزدیک به 29 دوره دانش آموخته تا سال 99 در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل کرد. این گروه تا سال 1388 به کل زیر مجموعه ای از دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مشغول به فعالیت بود که پس از این سال و اخذ مجوز دانشکده پرستاری مستقل ادامه فعالیت داشته است.در حال حاضر اين گروه دارای 5 استاديار و 3 مربی می باشد که خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای برای دانشجويان مقاطع کارشناسی پيوسته را ارائه می نمايند. طول دوره کارشناسی پيوسته پرستاری بطور معمول 8 نيمسال تحصيلی معادل 4 سال برنامه ريزی شده است که در شرايط خاص تا 6 سال نيز قابل تمديد می باشد.