جست و جو در پرتال

فعالیت های آموزشی گروه
تربیت دانشجویان کارشناسی پرستاری
عضویت در شوراهای آموزشی و پژوهشي دانشکده
عضویت در انجمن های علمی
عضویت در بسته های تحول آموزشی
مدیریت مرکز توسعه  آموزش
زمينه هاي فعالیت های آموزشی
سلامت و بزرگسالان- کودکان-مادران و نوزادان- مراقبت های ویژه- سلامت فرد و جامعه- مراقبت های اورژانسی پیش بیمارستانی