جست و جو در پرتال

فعالیت های پژوهشی گروه
گروه پرستاری از نظر فعاليت هاي پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای به ویژه در قالب ارتباط با بالین و همچنین همکاری با سازمانهای مختلف دولتی و بخش خصوصی عمدتا بر حیطه های ذیل متمرکز می باشد:
اورژانس و حوادث جاده ای
کلینیکال
بهداشت روان
کودکان و مادر و نوزاد
بهداشت جامعه
آموزش
فعالیت و الویت های پژوهشی گروه پرستاری در سال 1399 طبق فایل پیوستی به شرح زیر می باشد
1.مجری/همکار طرح‌های متعدد هیئت‌علمی مصوب دانشگاه
2.استاد مشاور طرح‌های دانشجویی
3.مجری/همکار طرح‌های پژوهشی مشترک با سایر سازمان‌ها
4.مجری/همکار طرح‌های پژوهشی وزارت بهداشت
5.عضویت در شورای پژوهشی دانشکده
6.راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های ارشد و دکترای دانشجویان گروه و نیز سایر گروه‌ها
7.داوری طرح‌ها
8.داوری مقالات در دانشگاه و سایر دانشگاه‌های کشور و نیز مقالات خارجی
9.-شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی و ارائه سخنرانی و پوستر
فایل الویت های پژوهشی گروه پرستاری