جست و جو در پرتال

فعالیت های آموزشی گروه
تربیت دانشجویان کارشناسی اتاق عمل
عضویت در شوراهای آموزشی و پژوهشي دانشکده
عضویت در انجمن های علمی
عضویت در بسته های تحول آموزشی
مدیریت مرکز توسعه  آموزش
زمينه هاي فعالیت های آموزشی
ایمنی در اتاق، استریلیزاسیون، جو کارگروهی، تقویت سلامت جسمی پرسنل، اخلاق حرفه ای در اتاق عمل