جست و جو در پرتال

اولويت هاي پژوهشي گروه  فوریت های پزشکی

 
- تبيين نقش و جايگاه سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی
- تدوين استاندارهاي ايمني مركز تحقيقات سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی
- تدوين ابزار آمادگي سلامت در حوادث و فوریت ها ( اجراي كشوري الگوي آمادگي بيمارستاني)
- تدوين ابزار ارزشيابي ميزان آمادگي مراكز ارائه دهنده خدمات سلامتی
- مديريت دانش در عرصه سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی
- تعيين ميزان توانمندي متخصصين توانبخشي در سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی
- بررسي و انجام مطالعات تطبيقي در زمينه سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی
- نياز سنجي گروه هاي وي‍ژه تحت پوشش حوزه سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی (سالمندان، زنان، معتادين)
- نياز سنجي خدمات سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی
- تبيين نقش و جايگاه افراد تيم توانبخشي در سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی
- ارزشيابي آمادگي بيمارستاني بر اساس الگوي كشوري ارائه شده
- تهيه ابزار بررسي آمادگي بيمارستاني بر اساس سناريوي عملياتي
- اورژانس بيمارستاني و پيش بيمارستاني در حوادث و فوریت های پزشکی
- طراحي و تدوين مدل خدمات پيش بيمارستاني در حوادث و فوریت های پزشکی
- مقايسه خدمات پيش بيمارستاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه