جست و جو در پرتال

برنامه زمانی ارائه و عنوان ژورنال کلاب اساتید گروه اتاق عمل

نام و نام خانوادگی عنوان تاریخ ارائه
دکتر عبدالله خرمی مارکانی صداقت علمی در تحقیقات اتاق عمل 9/12/1399
دکتر وحید شجاعی مطلق ترجمان دانش در تحقیقات اتاق عمل 12/2/1400
تقی آذرسا حرفه ای نگری در اتاق عمل 20/4/1400
معصومه فرض الهی ارتقای ایمنی پرسنل در اتاق عمل 18/1/1400
عباس خلیل پور سلامت روان در پرسنل اتاق عمل 26/3/1400