جست و جو در پرتال

برنامه زمانی ارائه و عنوان ژورنال کلاب اساتید گروه اتاق عمل
نام و نام خانوادگی عنوان تاریخ ارائه
دکتر عبدالله خرمی مارکانی اخلاق حرفه ای در تحقیقات فوریت 18/12/1399
دکتر وحید شجاعی مطلق ترجمان دانش در تحقیقات فوریت 30/2/1400
تقی آذرسا حرفه ای نگری در فوریت پزشکی 26/4/1400
معصومه فرض الهی ارتقای ایمنی پرسنل در فوریت 26/1/1400
عباس خلیل پور سلامت روان در پرسنل فوریت 16/3/1400