جست و جو در پرتال

اعضای هیأت علمی مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت و بهداشت عمومی
نام و نام خانوادگی: دکتر حبیبه متین
رشته تحصیلی:آموزش و ارتقاء سلامت
مدرک: phd
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: habibehmatin@gmail.com
 
نام و نام خانوادگی:دکتر بایرام هاشم زاده
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:Bayramh53@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر اسرافیل عسگری
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:sasgary@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر امیر شیخ محمدی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:Asheikh1359@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر رحیم شرفخانی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:اپیدمیولوژی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:r_sharafkhani@yahoo.com
رزومه