جست و جو در پرتال

انتشارات

پژوهش وانتشارات
انجام طرح و پروژه در راستای بررسی وضع موجود وترسیم وضعیت مطلوب زندگی دانشجویی ، بررسی وآسیب شناسی مسائل دانشجویان و بررسی انتظارات و نیازهای دانشجویان (نیازسنجی) در زمینه بهداشت روان از طریق پژوهش ها و زمینه یابی های علمی  ودر کل شناسايي آسيب هاي رواني دانشجويان و پيشگيري از شيوع آنها يكي از اهداف بخش پژوهش است. اجراي پرسشنامه سنجش سلامت روان دانشجويان جديد الورود هرساله با همكاري دفتر مركزي مشاوره وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی براي بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان جديد الورود انجام مي گيرد و لازم است دانشجويان جديد الورود در اجراي آن نهايت همكاري را داشته باشند.
تهيه بروشورهاي متعدد آموزشي در زمينه هاي استرس، مهارت هاي زندگي، عزت نفس ،خواستگاري و ازدواج و ... از فعاليت هاي بخش نشريات است. همچنين نشريه ها یی که از طرف اداره تهيه مي گردد هر ماه در دانشكده ها و خوابگاه ها توزيع مي شود.