جست و جو در پرتال

کارشناسان مشاورهنام و نام خانوادگی : سلیمان   محمدلو        
رشته تحصیلی :  روانشناسی شناختی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت : کارشناس ارشد اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویی

نام نام خانوادگی: الناز   رشیدیان
رشته تحصیلی : روان شناسی بالینی
مقطع تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد
سمت : روان شناس