جست و جو در پرتال

اهداف گروه مشاوره

اهداف اداره مشاوره دانشجویی دانشکده:
-    هدف این اداره بطور کلی ارتقاي سطح بهداشت و سلامت روان وپیشگیري از آسیبها می باشد .
در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از:
-    ارتقاء سطح دانش و بینش روانشناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل ، مشکلات و نیازهاي جامعه دانشجویی.
-    تعامل با دانشجو در جهت شناخت صحیح توانائیها و مشکلات خود.
-    تعامل با دانشجو در تصمیم گیري آگاهانه ، مناسب و مطمئن .
-    راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاري ، عاطفی ، شناختی ،تحصیلی ، خانوادگی ، ازدواج و... .
-    افزایش سازگاري مؤثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی.
-    پیشگیري از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی، رفتاري و توسعه بهداشت روانی در محیط دانشکده.
-    ایجاد زمینه هاي لازم براي ارتقاء روابط میان فردي سالم در دانشکده از طریق توجه به عوامل تعیین کننده روابط استاد –دانشجو، کارکنان یا دوستان.