جست و جو در پرتال

شرح وظایف مرکز مهارت های بالینی

شرح وظایف مرکز مهارت های بالینی ( Skilll lab) :


شرح وظایف کارشناس پراتیک:

1.هماهنگي با اداره آموزش و مدیران گروه ها                                                                            
2.هماهنگی و نظارت وهمکاری در برگزاری آزمون osce و چیدمان ایستگاهها 
3.نظارت بر تشكيل كلاسهاي پراتيك در زمان مقرر
4.اعلام برنامه كلاسهاي پراتيك به دانشجويان از طریق برد آموزش مرکز
5.آشنایی باطرز کار مولاژها و بکاراندازی آنها برای هر کارگاه
6.حضور و غیاب دانشجویان و گزارش عدم حضور اساتید
7.نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و وسایل مرکز
8.تهیه فرم حضور و غیاب دانشجویان
9.تهیه وسایل کمک آموزشی از قبیل تابلو، پوستر و ...آموزشی جهت یادگیری راحت تر مطالب و تکنیک ها
10.تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان
11.نظارت بر تمرین ازاد دانشجویان در واحد پراتیک
12.نیازسنجی دانشجویان در زمینه آموزشی و اقدام جهت رفع نیازها
13.آماده نمودن کارگاههای روزانه و چیدمان وسایل نسبت به نوع کارگاه
14.تامین وسایل سمعی بصری مورد نیاز هر کارگاه
15.اعلام کمبودهای مرکز به مسئول مرکز
16.همکاری در امانت دادن وسایل مورد نیاز دانشجویان جهت تمرین تکنیک ها و پیگیری بازپس گرفتن وسایل
17.ارائه گزارش کار ماهانه به مسئول مرکز