جست و جو در پرتال

شرح وظایف کمیته اساتید راهنما

شرح وظایف کمیته مرکزی استادان مشاور

    بررسی و ارزیابی نحوه استفاده بهینه از ظرفیت های موجود ارائه خدمات دررابطه با رفع مشکلات دانشجویان
    بررسی گزارش های واصله از اساتید و تصمیم گیری در رابطه با حل مشکلات مربوطه
    هزینه کردن وپیگیری اعتبارات اجرای طرح آئین نامه استاد مشاور
    برگزاری جلسات کمیته مرکزی حداقل یکبار در هر نیمسال تحصیلی
    ارسال صورتجلسات کمیته مرکزی به مرکز خدمات آموزش وزارت متبوع