جست و جو در پرتال

مدیر آموزش و تحقیقات

مدیر آموزش و تحقیقات: دکتر رحیم شرفخانی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
آدرس پست الکترونیکی:r_sharafkhani@yahoo.com
تلفن تماس : 36257668 - 044
رزومه

شرح وظایف