جست و جو در پرتال

اعضای کمیته اساتید مشاوره تحصیلی


اعضای کمیته مرکزی استادان مشاور

     دکتر هاشم زاده  معاون آموزشی، تحقیقات ، دانشجویی و فرهنگی 
     دکتر شرفخانی مدیر آموزشی و تحقیقات
     جناب آقای آذرسا مدیر دانشجویی- فرهنگی
     جناب آقای سخایی مسول اساتید مشاور
     جناب آقای محمدلو مسئول هسته مرکزی مشاوره دانشجویی
     خانم دکتر صدیفی مسئول مرکز مطالعات و توسعه پزشکی