جست و جو در پرتال

معرفی کارشناس کمیته دانش پژوهی
دکتر ژاله باقری
کارشناس کمیته دانش پژوهی آموزشی
رشته و مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی
J_bagheriho@khoyums.ac.ir
 jalhebageri@yahoo.com

 
معرفی واحد
دانش پژوهی(scholarship)
فعالیتی بدیع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه های جدید است.

دانش پژوهی آموزشی فعالیتی است که دارای ۶ معیار ذیل است:
1.    هدفمند است و دارای اهداف شفاف
2.    روش مند است و دارای متدولوژی مشخص
3.    مبتنی بر شواهد موجود است
4.    دارای نتایج مشخص است
5.    به نحو مناسبی منتشر شده است
6.    در معرض نقد دیگران قرار گرفته است
رسالت و اهداف واحد دانش پژوهی
واحد دانش پژوهی آموزشی با هدف مدیریت اجرایی، حمایت و تسهیل فرایندهای نوآورانه در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است.

شرح وظایف واحد دانش پژوهی
•    تعیین اولویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی
•    بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش
•    ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه
•    اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
•    مدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه
•    ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه، شامل:
1.    اعلام وصو ل و ثبت اولیه مستندات مربوط به پروپوزالهای نوآورانه
2.    معرفی و پیشنهاد پروپوزالهای منتخب برای اعطای گرانت آموزشی (در مراکز ذی صلاح (
3.    تعیین مشاور آموزشی برای طرح های پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی
4.    اعلام وصول مستندات و شواهد دانش پژوهی در سامانه فعالیت های نوآورانه
5.    تعیین و ارسال طرح های درخواست ارزشیابی فعالیت های نوآورانه به داوران مربوطه
6.    جمع بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی
7.     دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی
8.    تعیین و اعلام سالیانه رتبه های برتر فعالیت های نوآورانه دانشگاهی در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری
9.    ارسال مدارک به کمیته کشوری (از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه) جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری و یا بین المللی و شرکت در جشنواره کشوری شهید مطهری به مرکز مطالعات وزارت بهداشت
10.    ارسال مدارک به کمیته کشوری جهت ارزیابی موارد مشمول بررسی اعتراض در کمیته دانش پژوهی
11.    برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین
12.    پیشنهاد دستورکار، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیت های دانش پژوهی
13.    انتشار فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه