جست و جو در پرتال

معرفی کارشناس کمیته مشورتی دانشجوییدکتر ژاله باقری
کارشناس کمیته مشورتی دانشجویی
رشته و مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی
J_bagheriho@khoyums.ac.ir
 jalhebageri@yahoo.com
 
دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره‌گیری از مشارکت آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است. سازمان‌دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت‌های دانشجویی و استفاده از پتانسیل‌های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه های آموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در نهاد مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می سازد. برای دستیابی به این مهم، از سال ۱۳۸۹ کمیته‌های مشورتی با مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل شده است.
به منظور ارتقای سطح مشارکت و فعالیت¬های دانشجویی، بازنگری آیین ¬نامه در سال ۱۳۹۶ در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفت و پس از بازنگری با عنوان کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مصوب گردید.