جست و جو در پرتال

کارشناس ترفیع پایهنام و نام خانوادگی : حبیبه متین
مدرک تحصیلی : Phd
رشته تحصیلی : آموزش و ارتقاء سلامت
استادیار و عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی

    اجرایی کردن آئین نامه و دستورالعمل های وزارت بهداشت در خصوص امورات مربوط به ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی
    جمع آوری مدارک و مستندات از اعضاء هیت علمی و محاسبه امتیازات مربوطه  
    تنظیم صورتجلسات مربوطه و ارائه به کارگزینی جهت اعمال امتیاز ترفیع پایه