جست و جو در پرتال

مسئول کتابخانهنام و نام خانوادگی : فریبا کتابتی
پست سازمانی:   کارشناس اطلاع رسانی پزشکی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شرح وظایف:

•    فراهم آوری ،سازماندهی و اشاعه اطلاعات علوم پزشکی
•    مدیریت کتابخانه با توجه به امکانات موجود و برنامه ریزي دانشگاه
•    راهنمایی مراجعان ، محققان و پژوهشگران در دستیابی به کتب و نشریات علمی
•    نظارت و هماهنگی در خصوص سفارش و خرید منابع مورد نیاز
•    ثبت کتب ،ورود اطلاعات کتابشناختی (فهرستنویسی ،رده بندي منابع)، آماده سازي (چاپ برچسب و بارکد کتابها ) وچیدمان در داخل قفسه ها براساس رده بندی NLM
•    جستجوی مقالات و راهنمایی جهت جستجو در کتابخانه دیجیتال پزشکی  
•    بررسی نیازها و تجهیزات کتابخانه و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی
•    ارائه خدمات عضویت و صدور کارت عضویت
•    نظارت بر منابع کتابخانه جهت امر قفسه خوانی، وجین و صحافی به موقع آنها، و برگشت کتاب‌های امانی به مخزن
•    نظارت بر امور سالن‌ مطالعه
•    شرکت در نمایشگاههای کتاب