جست و جو در پرتال

سرپرست کمیته نظارت بر آزمون

    
کمیته نظات بر آزمون های معاونت آموزشی راهکار و شیوه نامه ای را به واحد آموزش جهت برگزاری آزمون های سالیانه ترمی، بالینی، آزمون صلاحیت های بالینی، آزمون استعداد درخشان درون دانشکده ای و... ارائه می نماید
 
شهریار سخایی 
سرپرست کمیته نظارت بر آزمون
رشته ومدرک تحصیلی  : کارشناسی ارشد پرستاری
عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی خوی