جست و جو در پرتال

شرح وظایف کمیته نظارت بر آزمون

 شرح وظایف کمیته نظارت برآزمون 
در سه حیطه پیش از آزمون، حین و پس از برگزاری آزمون های نظری، عملی و بالینی به شرح زیر میباشد:
  • همکاري با اداره آموزش دانشکده به منظور ارزیابی اولیه سوالات آزمون منطبق با چارچوب استاندارد دانشکده
  •  ارزیابی و نظارت بر شرایط فیزیکی برگزاري جلسات آزمون
  • تدوین و برگزاري جلسات توجیهی براي مراقبین جلسات آزمون
  • راهنمایی اساتید در رابطه با استفاده از روشهاي ارزشیابی (ورودي- تکوینی- پایانی) در دروس تئوري، عملی و کارآموزي
  • برگزاري کارگاه هاي روش هاي نوین ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی با همکاري کمیته توانمندسازي اساتید
  •  تدوین فرآیندهاي مربوط به آزمون هاي نظري، عملی و بالینی در خصوص اعتراضات دانشجویان، محرمانه بودن ارائه نتایج آزمون ها و مقررات برگزاري آزمون ها
  • تدوین شیوه نامه و دستورالعمل هاي کمیته نظارت بر برگزاري آزمون
  • مشارکت در برنامه ریزي و تدوین زمان بندي تقویم امتحانات با اداره آموزش دانشکده
  • بررسی نظرات نمایندگان  دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاري امتحانات در پایان هر نیمسال و ارائه پیشنهاد جهت بکارگیري نظرات دانشجویان
  •  آنالیز آزمون ها توسط کارگروه هاي کمیته و ارائه بازخورد نتایج به اساتید گروه هاي آموزشی درراستاي بهبود و اصلاح روند طراحی سوالات آزمون