جست و جو در پرتال

اعضاء کمیته نظارت بر آزمون

نام و نام خانوادگی سمت 
دکتر بایرام هاشم زاده     معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده
تقی آذرسا     معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده
دکتر رحیم شرفخانی     مدیر امورآموزشی دانشکده
سهراب پیوند     مسئول آموزش
دکتر حسین متعارفی     مدیرگروه پرستاری
دکتر عبداله خرمی مارکانی    مدیر گروه اطاق عمل و فوریت های پزشکی
دکتر رقیه صدیفی    مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشکده
شهریار سخایی    مسئول کمیته نظارت برآزمون