جست و جو در پرتال

اعضای شورای پژوهشی

   اعضای شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی 
 
ردیف نام و نام خانوداگی سمت پست الکترونیکی
1 دکتر فاطمه مقدم تبریزی ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
2 دکتر رقیه صدیفی معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
3 دکتر زینب حبیب پور مدیر آموزشی و پژوهشی
4 دکتر حسین متعارفی عضو شورا motarefy_h@yahoo.com
5 دکتر عبدالله خرمی عضو شورا
6 دکتر اسرافیل عسگری عضو شورا sasgari@gmail.com
7 دکتر معصومه اکبربگلو عضو شورا m.akbarbegloo@yahoo.com
8 دکتر رحیم شرفخانی عضو شورا r_sharafkhani@yahoo.com
10 دکتر بایرام هاشم زاده عضو شورا bayramh53@gmail.com
11 شهریار سخایی عضو شورا shahriarsakai@yahoo.com
12 دکتر جابر یگانه دبیر شورا