جست و جو در پرتال

اعضای کمیته تحقیقات دانشجوئی

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی
 
اشخاص حقوقي
ردیف نام و نام خانوداگی سمت پست الکترونیکی
1 دکتر عبدالله خرمی سرپزست کمیته
  دکتر جابر یگانه دبیر کمیته
بخش دانشجویی
ردیف نام و نام خانوداگی سمت پست الکترونیکی
1 جعفر عبدالله پوران دانشجوی رشته اتاق عمل
 
2 لیلا امیدی دانشجوی رشته اتاق عمل
 
3 سایه عباسی دانشجوی رشته بهداشت محیط
 
4 فاطمه اسکندی دانشجوی رشته بهداشت محیط
 
5 صفورا اسماعیل میرزا دانشجوی رشته بهداشت عمومی
 
6 زهرا ساری اجاقی دانشجوی رشته پرستاری
 
7 جیران محمدی دانشجوی رشته پرستاری
 
8 سینا امامی دانشجوی رشته پرستاری
 
9 رضا شیری دانشجوی رشته پرستاری
 
بخش علمی
ردیف نام و نام خانوداگی سمت پست الکترونیکی
1 دکتر رحیم شرفخانی مدیر آموزشی و پژوهشی
2 دکتر حسین متعارفی عضو شورا motarefy_h@yahoo.com
3 دکتر امیر شیخ محمدی عضو شورا
4 دکتر زینب حبیب پور عضو شورا
5 مجید پور عبدالله عضو شورا