جست و جو در پرتال

اعضای کمیته اخلاق در پژوهشهای زیستی

رشته/مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف
بهداشت مادر و کودک/دکترای تخصصی (PhD) رئیس فاطمه مقدم تبریزی 1
مهندسی بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) دبیر بایرام هاشم زاده 2
حقوق/کارشناسی حقوقدان کریم رضازاده 3
فلسفه و کلام/کارشناسی ارشد روحانی اسمعیل زینالی 4
اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) متخصص آمار/اپیدمیولوژی رحیم شرفخانی 5
اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) متخصص اخلاق پزشکی نازآفرین قاسم زاده 6
مهندسی کشاورزی/کارشناسی نماینده جامعه غلامعلی شریف 7
باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) پژوهشگر محمد آذرسا 8
پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) پژوهشگر عبدالله خرمی مارکانی 9
پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) پژوهشگر حسین متعارفی 10
مهندسی محیط زیست/دکترای تخصصی (PhD) کارشناس کمیته جابر یگانه 11