جست و جو در پرتال

شرح وظايف اداره خدمات آموزشی

شرح وظايف اداره  خدمات  آموزشی  

۱.   ارائه خدمات آموزشي امور مربوط از قبيل گواهي اشتغال به تحصيل، مرخصي تحصيلي، اخذ گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي، امور مربوط به نظام وظيفه، بررسي و نظارت بر گزارش هاي فراغت از تحصيل و اعلام آن به اداره دانش آموختگان، اعطاي فرصت ارفاقي، انصراف از تحصيل دانشجويان دوره مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته
۲.   پايش و نظارت بر روند تحصيلي دانشجويان مقاطع كارشناسي و حسن اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواري .
۳.   سياستگذاري، برنامه ريزي و ايجاد زير ساخت هاي لازم براي توسعه و گسترش دانشجويان مقاطع کاردانی و كارشناسي
۴.  پايش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان
۵.  تنظيم دستور جلسه و صورتجلسه شوراي آموزش و كميسيون بررسي موارد خاص.
۶   .   اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو ۶
۷.   ثبت نام از كليه پذيرفته شدگان آزمون هاي متمركز و نيمه متمركز كليه مقاطع تحصيلي
۸.  پذيرش دانشجويان مهمان و انتقالي
۱۰.  دريافت مجوز نظام وظيفه جهت مقاطع و رشته هاي جديد تحصيلي
۱۱.  انجام ساير وظايف محوله