جست و جو در پرتال

شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده

 شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده:
ترکیب شورای آموزشی دانشکده: 
ردیف    نام و نام خانوادگی              سمت
1  دکتر رقیه صدیفی                معاون اموزشی، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی
2  دکتر زینب حبیب پور              مدیر آموزش و تحقیقات
3  دکتر عبدالله خرمی  مارکانی    مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی
4  دکتر حسین متعارفی             مدیر گروه پرستاری
5  دکتر هادی یوسفی               مدیر مرکز مطالعات و توسعه علو پزشکی
6  آقای شهریار سخایی              مسئول اداره امور هیات علمی
7  دکتر ژاله باقری               مسئول اداره آموزش
8  دکتر رحیم شرفخانی              عضو هیات علمی شورای آموزشی
9 دکتر بایرام هاشم زاده             مدیر گروه بهدلشت

هدف :
جلسات شورای آموزشی دانشکده با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی دانشکده که بر طبق قوانین و آئین نامه ها به دانشکده محول شده و همچنین کارشناسی موضوعاتی که لازم است در شورای دانشکده مطرح شود تشکیل می شود.
ماده 1:  اعضای شورای آموزشی دانشکده بر اساس ماده 19آئین نامه مدیریت دانشکده متشکل از افراد زیر میباشد:
- مدیر امور آموزشی دانشکده
- معاونین آموزشی دانشکده ها (دانشکده پزشکی ، معاونین آموزش بالینی و پایه )
- دو نفر از اعضای هیات علمی با تائید شورای دانشکده
- دبیر ستاد شاهد
-مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
ماده 2: ریاست این شورا بعهده معاون آموزشی دانشکده میباشد.
ماده 3: دبیری این شورا بعهده مدیر امور آموزشی دانشکده است .
ماده 4: نحوه ارجاع موضوعات به شورا از طریق ریاست دانشکده ، شورای دانشکده،‌ ‌هیات رئیسه ،‌معاون آموزشی دانشکده و درخواست کتبی معاونین آموزشی دانشکده ها و با تائید معاون آموزشی دانشکده می باشد.
ماده 5: جلسات با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصویب مصوبات با رای حداقل نصب باضافه یک خواهد بود.
ماده 6: مصوبات شورای آموزشی که جنبه سیاست گذاری دارد پس از تصویب شورای دانشکده قابلیت اجرائی دارد.
ماده 7: صورتجلسات شورای آموزشی پس از امضای اعضا و حداکثر تا یک هفته با امضای معاون آموزشی جهت اعضا ،‌ریاست و معاونین دانشکده و معاون محترم آموزشی وزارت متبوع ارسال می گردد.
ماده 8: مسئولیت پیگیری مصوبات شورا بعهده دبیر محترم شورا و معاونین محترم آموزشی دانشکده ها می باشد.
ماده 9: دستور جلسات شورا حداقل 5روز قبل از جلسه توسط دفتر معاونت آموزشی تنظیم و برای اعضا ارسال می شود.
ماده 10: حضور همکاران محترم عضو شورا در شورای آموزشی الزامی است و در غیاب معاون آموزشی حتی الامکان رئیس دانشکده و یا با معرفی رسمی نماینده دانشکده ،‌با موافقت معاون آموزشی شرکت نماید.
تبصره : چنانچه اعضا سه جلسه غیبت بدون جانشین داشته باشند مراتب به استحضار رئیس محترم دانشکده خواهد رسید.
ماده 11: شورای آموزشی میتواند از دیگر شوراهای دانشکده ها و یا حوزه های معاونین دانشکده و یا حتی اعضا حقیقی بعنوان مشاور دعوت بعمل آورد ،‌بدیهی است که مصوبات این شوراهای مشترک نیز با امضا اعضا شورای آموزشی رسمیت می یابد.
ماده 12: موضوعاتی که از مراجع ذیصلاح برای طرح در شورای آموزشی اعلام میشود نباید بیشتر از 4 هفته در نوبت طرح قرار گیرد .
ماده 13: موضوعاتی که برای طرح در شورای واصل می شود چنانچه بر اساس آئین نامه لازم نباشد باید سریعا به دستور دهنده و یا پیشنهاد دهنده اعلام شود.
این آئین نامه در سیزده ماده و یک تبصره به تصویب رسید و از زمان تصویب قابل اجرا می باشد.
 
شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی
1- همکاری با معاون آموزشی دانشکده برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشکده وتصمیمات هیئت رئیسه
2- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشکده از جمله:
•    برنامه های آموزشی
•    نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
•    آئین نامه های آموزشی
•    طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت ومیان مدت
•    ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
3- بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشکده یا معاون آموزشی دانشکده به شورا ارجاع میدهد
4- بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده وبررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی وارائه آن به شورای دانشکده
5- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های جدید دانشکده
6- بررسی متون جزوه ها وکتبهای ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب وارائه نتیجه به شورای دانشکده
7- بررسی وتائید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی وتائید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی
8- بررسی وتائید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشکده که باید پس از تائید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود.