جست و جو در پرتال

واحد دانش آموختگان

شرح وظائف اداره دانش آموختگان
 
۱-اعلام فراغت از تحصيل كليه دانش آموختگان به مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
۲-اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته به مراكز و موسسات درخواست كننده براي استخدام بصورت محرمانه 
۳-اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته براي شركت در آزمون ها بصورت محرمانه 
۴-  صدور گواهي موقت تحصيلي
۵-  صدور تاييديه تحصيلي
۶-  صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي
 
۷-صدور و تحويل دانشنامه و ريزنمرات به دانش آموخته
۸-خطاطي و تهيه دانشنامه هاي دانش آموختگان
۹-صدور دانشنامه و ريزنمرات المثني
۱۰-صدور گواهي موقت المثني
۱۱-بررسي پرونده و مدارك فارغ التحصيل جهت صدور مجوز مدرك تحصيلي
۱۲-صدور گواهي فراغت از تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر
۱۳-اعلام رتبه و معدل دانش آموخته به مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه
۱۴-مكاتبه با سازمان سنجش آموزش كشور جهت اعلام منطقه پذيرفته شده دانش آموخته(فرم شماره۲)
۱۵-مكاتبه با معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع جهت تقسيط بدهي تعهدات دانش آموخته
۱۶- محاسبه دقيق و برآورد مالي تعهدات دانش آموخته جهت صدور مجوز مدرك تحصيلي
۱۷-مكاتبه درخصوص نياز و يا عدم نياز به وجود خدمتي دانش آموخته جهت انتقال تعهدات به مناطق آزاد كشور
۱۸-پاسخ به استعلام هاي اداره كل فارغ التحصيلان وزارتخانه
۱۹-بررسي فرم فراغت از تحصيل دانش آموخته در سيستم سما و سپس سيستم پرتال جهت تاييد فارغ التحصيلي دانش آموخته
۲۰-مكاتبه با آموزش دانشكده به منظور ارسال دانشنامه جهت امضا ءو تائيد معاون محترم آموزشی دانشكده
۲۱-ارسال دانشنامه ها به دفتر رياست دانشکده جهت امضا ء رئيس محترم دانشکده
۲۲-مكاتبه با آموزش دانشكده جهت رفع نقص احتمالي پرونده دانش آموخته
۲۳- ارسال گواهي فراغت از تحصيل و معدل و ريزنمرات واحدهاي عمومي و معارف اسلامي جهت دانش آموختگان بورسيه ارتش و سپاه
۲۴- نگهداري كليه دانشنامه هاي صادره در بايگاني اداره دانش آموختگان وصدور دانشنامه هاي تحصيلي
۲۵-بررسي و ارسال آئين نامه ها و دستورالعمل هاي واصله از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع به آموزش دانشكده
۲۶- تهيه و تنظيم دانشنامه جديد جهت دانش آموخته با مشخصات شناسنامه اي تغيير يافته جديد
۲۷-ارائه گواهي ريزنمرات دانشجوي انصرافي پس از طي مراحل قانوني