جست و جو در پرتال

وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی

وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی
 
پیگیري و نظارت بر تهیه و بکارگیري طرح درس و طرح دوره توسط اعضـاء هیـات علمـی بـا همکـاري مـدیران گروه هاي آموزشی
ارتقای سطح مهارت های برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و ...) در اعضای هیئت علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره به اعضاء هیات علمی در زمینه طرح درس و طرح دوره
ارتقای سطح مهارت های اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمینه های آموزشی و ارزشیابی از طریق برگزاری کارگاه های مرتبط و راهنمایی و مشاوره اساتید در زمینه روش هاي نوین آموزش و تدریس
 ارائه گزارش عملکرد کمیته بصورت ماهیانه و نیز در پایان هر نیم سال تحصیلی به سرپرست مرکز توسعه آموزش پزشکی
 تدوین و بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف با مشارکت مدیران گروه های آموزشی
همکاری با سرپرست مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده در به روزرسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده
. همکاری در طراحی کارگاه های مهارتی محوری در راستای برنامه ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره